Współpraca z rodzicami
Agata Wujeska 12 lutego 2011 PDF Drukuj Email

Współpraca z rodzicami- praca dyplomowa Niniejsza praca powstała w 2000 roku, ale nic nie straciła z aktualności (może poza oczekiwaniami rodziców co do budynku ponieważ przedszkole zostało przebudowane i mieści się w 1 dużym budynku). Można ją potraktować jako wstęp do rozmyślania nad różnymi formami współpracy z rodzicami. Można ją rozwijać, poszerzać. Praca była napisana od strony nauczycieli i rodziców ( jestem jednym i drugim), pisząc ją zastanawiałam się czy zgadzam się na zapis jako rodzic, czy chciałabym takiej współpracy mając swoje dziecko w przedszkolu. Ciekawa jestem waszych opinii na temat mojej pracy. Czy się z nią zgadzacie, czy zmieniłybyście coś w obecnej chwili.

Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
w Koszalinie
Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania
Menedżer w oświacie

Agata Wujeska

Współpraca z rodzicami jako element działalności przedszkola

Praca dyplomowa
napisana pod kierunkiem
dr Tadeusza Komorowskiego

Kalisz 2000
Spis treści

Wstęp ............................................................................................... 1

Rozdział I
1. Charakterystyka placówki przedszkolnej ............................... 4
2. Współpraca z rodzicami na podstawie statutu, rocznego planu pracy przedszkola. ..........................................................10

Rozdział II
1. Badanie oczekiwań rodziców .................................................. 14
2. Analiza wyników ankiety ........................................................ 17

Rozdział III
Rozwoju kontaktów z rodzicami ................................................. 26
1. Zdobywanie informacji na temat dziecka ............................. 30
2. Integrowanie zabiegów wychowawczych ........................... 31
3. Praca rodziców na rzecz przedszkola .................................... 34
4. Promowanie przedszkola w środowisku .............................. 35
5. Plan dalszej współpracy z rodzicami ..................................... 38

Zakończenie .................................................................................... 43
Bibliografia ..................................................................................... 46
Załączniki ......................................................................................... 47

Wstęp

Przedszkole jest instytucją powołaną do niesienia pomocy rodzinie, zapewniającą małemu dziecku warunki sprzyjające jego wszechstronnej edukacji.
Nasuwa się pytanie: Czy oczekiwania rodziców wobec przedszkola są ich zdaniem spełnione?
Według S.Rogali „zbyt wielu ludzi i nazbyt często wyraża się niezadowolenie z pedagogicznych osiągnięć różnych placówek oświatowych”
Analiza literatury pozwala stwierdzić, że zainteresowanie problemem współpracy rodziny z instytucjami wychowującymi zaznacza się od dawna.
Już w latach trzydziestych- wg opinii M.Grzegorzewskiej „ zarówno w Polsce, jak i za granicą poświęcono współpracy szkoły z domem wiele publikacji”
W latach trzydziestych J.Bzowski pisał, że jeżeli „szkoła i rodzina mają spełniać zadania wychowawcze i oddziaływać wychowawczo na dziecko, „muszą wpierw ściśle ze sobą się porozumieć oraz w sposób racjonalny, celowy i odpowiadający stanowisku obu stron współpracę swoją ułożyć”.
Bo przecież wszystko, z czym styka się dziecko od początku swego życia ma wpływ na jego psychikę: wychowanie w rodzinie i w szkole, ludzie, z którymi obcuje, nauka, później praca w obranym zawodzie, książki, praca społeczna, a także wszystkie jego rozrywki i zabawy.
System wychowawczy powinien te wpływy regulować i utrwalać to, co z nich jest pożyteczne, a przeciwstawiać się temu, co szkodliwe. Jeżeli wychowanie dziecka ma odnosić pożądany skutek, trzeba, aby wszyscy, którzy nim kierują mieli na uwadze ten sam cel wychowawczy.
Zdaniem T.Kotarbińskiego „współdziałanie właściwe jest dopiero wtedy, kiedy cel jest wspólny, a to jest wtedy, kiedy po to, by to było celem dla jednego, musi ono być celem dla drugiego”.
A.Sawicka zajmuje się tymi problemami, a jej książka „Współpraca przedszkola z rodzicami” jest poświęcona tej problematyce.

Celem tej pracy było ustalenie oczekiwań rodziców wobec przedszkola i nauczycieli wobec rodziców oraz szukanie możliwości i form współpracy między nimi. Starałam się określić, które funkcje przedszkola rodzice preferują, oraz które kontakty przedszkola z rodzicami są najczęstsze.
A także pragnęłam wypracować metodę rozwijania i polepszania kontaktów z rodzicami.
Rozdział I zawiera informacje o przedszkolu, w którym pracuję, formach współpracy z rodzicami w oparciu o dokumenty.
Rozdział II jest analizą przeprowadzonej ankiety, której celem było poznanie opinii rodziców o przedszkolu i ich oczekiwań.
Rozdział III jest formą propozycji do wykorzystania w budowaniu kontaktów i współpracy z rodzicami.

Rozdział I
1. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI PRZEDSZKOLNEJ

Przedszkole, w którym pracuję znajduje się w Poznaniu na Starołęce i nosi imię „Calineczka”. środowisko, w którym przedszkole istnieje, to 3 osiedla w większości starych domków jednorodzinnych Starołęka, Minikowo, Marlewo. W obecnej chwili nasze osiedla bardzo się zmieniają w związku z budową autostrady. Część ludzi musiała wyprowadzić się ze swoich domów gdyż stały na terenach przeznaczonych pod autostradę i mają być wyburzone. W skład przedszkola wchodzą barak i budynek murowany oraz duży ogród. W baraku znajdują się: sala maluchów, sypialnia dla nich, łazienka, szatnia-korytarz, blok kuchenny, pomieszczenia magazynowe i gabinet dyrektora i intendentki. W drugim budynku znajdują się 3 sale dla dzieci, szatnia- korytarz i łazienka. W przedszkolu są 4 grupy wiekowe. Dzieci 6-letnie, 5-letnie, 4-letnie i 3-letnie. Kadra nauczycielska w ostatnich pięciu latach bardzo często się zmieniała. Główną przyczyną rotacji były urlopy zdrowotne i wychowawcze nauczycielek.
W tym roku szkolnym w przedszkolu pracuje 9 nauczycielek, katechetka, logopeda, 8 osób w administracji i obsłudze. Z kadry nauczycielskiej 3 osoby mają ukończone Studium Nauczycielskie, reszta ukończyła Studia Pedagogiczne (2 osoby w zeszłym roku szkolnym). Położenie przedszkola w otoczeniu pól, bliskości lasów i parków skłania do oparcia pracy wychowawczej na tematyce przyrodniczej, choć nie tylko. W 1997 roku przedszkole zostało jednostką samodzielną. Ten wybór pozwolił na znacznie większą samodzielność w planowaniu i gospodarowanie zasobami finansowymi zgodnie z potrzebami. W związku z tym zakupiono wiele zabawek i pomocy, zaopatrzono bibliotekę przedszkolną w nowości potrzebne do realizacji bieżących tematów, a także książki pomocne nauczycielom studiującym. Zaistniała też możliwość zakupienia ksera pomocnego w przygotowaniu do zajęć, komputera do prac w biurze itp. Przy współpracy z rodzicami wykonane zostały dekoracje do sal i wiele drobnych pomocy do sal.
W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, tańca, rytmiki, religii, logopedii. Wspólnie z gronem pedagogicznym organizujemy dzieciom wyjścia do teatrów, muzeów, kina, na wycieczki do stadniny koni, w inne ciekawe miejsca (tramwajem po Poznaniu, Palmiarnia, Rogalin, Kórnik itp.) Oprócz wyjść poza teren przedszkola organizowanych jest wiele występów w przedszkolu - teatrzyki, koncerty muzyczne z pokazem instrumentów, pokazy iluzjonistów itp. Poza wymienionymi wyżej występami corocznie organizowane są stałe imprezy przedszkolne z okazji Mikołaja, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki i Ojca, Bal karnawałowy, Spotkania Wigilijne z rodzicami, Jasełka w Kościele, Zająca, Dzień Dziecka, Festyny wiosenne, opracowano w tym roku folder przedszkola (zał. Nr 1) itp.

Na terenie przedszkola zorganizowano w tym roku ogródek ze sprzętem ekologicznym, który jest udostępniany mieszkańcom naszego osiedla, gdyż nie ma na nim żadnego innego miejsca do zabawy dla dzieci i młodzieży.
Przedszkole ściśle współpracuje z Radą Osiedla, która wspiera nas finansowo przy zakupie pomocy dla dzieci.
Współpracujemy także z sąsiadującą z nami Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w której dzieci objęte są opieką psychologiczną.
Od chwili objęcia placówki wykonano w niej remont dachów, elewacji częściowo remont baraku, który nie jest w najlepszym stanie, wymieniono ogrzewanie z węglowego na gazowe, unowocześniono sprzęt kuchenny. Przy pomocy dzieci posadzono wiele drzew i krzewów, o które teraz wszystkie grupy dbają.
środowisko społeczne jest bardzo różnorodne. Są zarówno ludzie bardzo biedni, jak i nieco bogatsi, znaleźć można też kilka rodzin zamożnych.
Wiele rodzin znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, gdyż większość zakładów pracy w okolicy przestało istnieć ( Amino, Maszyny Żniwne) lub zostało zreorganizowane (Stomil, Centra, Lechia, Korki), co spowodowało redukcję miejsc pracy a co za tym idzie - zwolnienia z pracy.
Współpraca z rodzicami jest tematem, który ciągle zajmuje uwagę moją i reszty pracowników. Jak dotąd nie udało mi się stworzyć Rady Rodziców , która wspomagałaby pracę placówki. Gdy próbowałam stworzyć Radę Rodziców lub Radę Przedszkola nikt nie wyrażał chęci wejścia w jej skład.
Rodzice tłumaczyli się brakiem czasu w związku z wykonywaną pracą, liczną rodziną pracami w przydomowych ogrodach lub działkach itd. Nawet ci z Rodziców, którzy aktualnie nie pracują szukali wymówki.
Rodzice pomagają w drobnych pracach na rzecz przedszkola, ale nie chcą angażować się głębiej w sprawy jej organizacji. Podczas wizytacji w 1999r.rodzice wypowiadali się na temat przedszkola pozytywnie. Podczas badania obszaru współpracy przedszkola z rodzicami przeprowadzono ankietę wśród nauczycielek, rodziców oraz zanalizowano zeszyty dokumentujące współpracę wychowawczyń grup z rodzicami. Cała działalność zgodna jest z postanowieniami zawartymi z statucie placówki. Nauczycielki systematycznie informują rodziców o zadaniach wynikających z planów miesięcznych w każdej grupie wiekowej. W toku wizytacji rozdano 40 ankiet rodzicom, otrzymano 20 wypełnionych, w których badani wypowiadali się w trzech kwestiach. Na pytanie czy są zadowoleni z pracy przedszkola wszyscy ankietowani wypowiedzieli się twierdząco. Rodzice cenią sobie w pracy przedszkola przede wszystkim fachowość personelu, organizację pracy, ciekawe imprezy, przygotowanie dziecka do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, dobre samopoczucie dziecka, uatrakcyjnianie pobytu poprzez wycieczki, proponowane zajęcia dodatkowe. Tylko troje badanych spróbowało wyrazić swój niepokój. Dotyczył on wysokich opłat za przedszkole, przechodzenie dzieci do drugiego budynku na posiłki i zbyt wczesne wprowadzanie katechezy.

2.WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI NA PODSTAWIE STATUTU, ROCZNEGO PLANU
PRACY

Według Zarządzenia MEN z dnia 19.04.1992 r. (Dz. Urz.Nr. 4 poz 18 z późniejszymi zmianami) w sprawie ramowego statutu placówek publicznych : rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawie wychowania i kształcenia dzieci.
Formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
- Znajomości zadań dydaktyczno - wychowawczych
- Uzyskiwania informacji na temat dziecka
- Uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka
- Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy placówki.
W statucie mojej placówki w paragrafach zawarte są formy współdziałania przedszkola z rodzicami
1. Przedszkole współdziała z rodziną poprzez utrzymanie stałego kontaktu z opiekunami dziecka i udzielanie im pomocy w opiece i wychowaniu dziecka dzięki indywidualnym spotkaniom, dyżurom dyrektora, organizowanym zebraniom, wspólnym imprezom, propagowaniu literatury, pedagogizacji rodziców
2. Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i opiekunami dziecka, ze szkołą, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Przychodnią Rejonową, Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dzieci, Pomocą Społeczną.
3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje bezpośredni kontakt z ich rodzicami w celu zapewnienia ciągłości procesu wychowawczo-dydaktycznego poprzez stałą współpracę z domem rodzinnym dziecka poprzez poznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka, ustalenie wspólnych form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka.
Jest w statucie przedszkola § 11 w całości poświęcony współpracy z rodzicami i zawiera uszczegółowione formy współdziałania przedszkola z rodzicami
Rodzice i nauczyciele współdziałają w celu jednolitych oddziaływań wychowawczych na dzieci poprzez kontakty indywidualne, zebrania z rodzicami, zajęcia otwarte, kąciki informacyjne dla rodziców, udział w uroczystościach przedszkolnych.
- Zadaniem Przedszkola jest zapoznanie rodziców z:
- Zadaniami wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola oraz planów miesięcznych w poszczególnych grupach
- Informacjami na temat zachowania i rozwoju jego dziecka
- Możliwością wyrażania i przekazywania opinii organowi nadzorującemu pracę przedszkola na temat funkcjonowania placówki

- Przedszkole organizuje spotkania rodziców w oddziałach jeden raz na kwartał w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy istotne dla obu stron
- Zebrania w grupach organizowane są w zależności od potrzeb jednej ze stron (nauczyciel - rodzic)
- Organizowane są także spotkania z rodzicami w trakcie uroczystości, zabaw i innych okolicznościowych imprez
- Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do brania udziału w zebraniach rodziców i ścisłego przestrzegania uchwał podjętych na zebraniu
- Wszelkie sprawy związane z przebywaniem dziecka w przedszkolu rodzice powinni omawiać z nauczycielką lub dyrektorem bez udziału dzieci
W ten sposób współpracę z rodzicami określa Statut Przedszkola
W podobny sposób ujęta jest współpraca z rodzicami w planie rocznym, lecz w bardziej skonkretyzowany sposób i uzależniony od tematu rocznego planu pracy przedszkola.
W tym roku szkolnym dotyczy ona oprócz stałych form współpracy takich jak:
- Zebrania ogólne i grupowe
- Omówienia statutu
- Przedstawienia głównych zadań do pracy przedszkola zawartych w planie rocznym
- Przedstawienia harmonogramu pracy nauczycieli
- Przedstawienia harmonogramu zajęć otwartych dla rodziców
- Przedstawienia terminów i tematów spotkań z psychologiem
Także związanych z tematem rocznego planu pracy tj.
- Spotkania z rodzicami, którzy są artystami w celu wyjaśnienia istoty pracy artysty (plastyk, aktor itp.)
- Wspólna impreza w plenerze - rodzinne malowanie
- Wspólnie z rodzicami robimy kostiumy i scenografię
- Zaproszenie do przedszkolnego teatru

Rozdział II
1. BADANIE OCZEKIWAŃ RODZICÓW
Do przedszkola, a w praktyce do dyrektora i nauczycieli należy takie organizowanie pracy placówki, aby było w zgodzie z prawem rodziców do stanowienia opieki nad dzieckiem oraz jednocześnie, żeby możliwa była realizacja merytorycznego i wychowawczego programu pracy nauczycieli z dziećmi. Bardzo trudno te zadania koordynować.
W praktyce przedszkolnej ten drugi element zadań przedszkola przeważa. Nie jesteśmy w stanie, z bardzo różnych powodów traktować rodziców jako rzeczywistych partnerów (np. rodzice mają prawo do decydowania w ważnych dla dziecka sprawach, ale ... w praktyce często słyszą : niestety nie ma takich możliwości ) W przypadku mojego przedszkola jest to związane w budową przedszkola, które składa się z dwóch sąsiadujących ze sobą budynków. W jednym z nich są sale dla dzieci, a w drugim stołówka i mimo próśb rodziców by dzieci nie przechodziły na posiłki nie jestem w stanie ich spełnić. Nie jestem także w stanie organizować wielu zajęć dodatkowych z braku pomieszczeń, w których mogłyby się odbywać. Wykorzystuję do tego salę maluchów, które śpią od godziny 12 do 14.
Wśród rodziców również obserwujemy niezgodność deklaracji z realiami. Wielokrotnie, szczególnie na początku roku słyszymy prośby o częstsze zebrania, przyjmujemy zapewnienia o gotowości pomocy „w każdej chwili”. Co z tego zostaje w połowie roku szkolnego? Niewiele.
Oczywiście znajdzie się zawsze nieliczna grupa rodziców, którzy aktywnie, z dużą chęcią włączą się w propozycje przedszkola. Tacy rodzice pomagają w imprezach, mają wiele uwag i pomysłów. Tacy na pewno przyjdą na zebranie i spotkanie z innymi rodzicami wykorzystają okazję, żeby z nauczycielem porozmawiać o własnym dziecku.
Są też rodzice, których postawy są odwrotne. Zdarza się, że w trakcie czteroletniego pobytu dziecka w przedszkolu nie mamy okazji poznać jednego z rodziców (najczęściej ojca) a matkę tylko przy zapisywaniu dziecka do przedszkola
Jest też największa grupa rodziców w środku skali zaangażowania, którzy troszczą się o dziecko, ale nie mają ochoty inwestować swojego czasu w kontaktu z nauczycielami. Przedszkole traktują jako instytucję usługową.
Budowanie lepszych relacji, uwzględniających potrzeby obu stron nie jest procesem łatwym ani szybkim. Nie wystarczy chęć ani nawet dobry program. Bez czyjejkolwiek winy jesteśmy w tej samej chwili od siebie daleko, nawet, jeśli na pozór dobrze się porozumiewamy.
Aby poznać potrzeby rodziców i ich dzieci przeprowadziłam ankietę. Dotyczyła ona rodziców dzieci chodzących do przedszkola, jak i rodziców dzieci, które przyjdą we wrześniu.
Po wynikach ankiety oczekiwałam wskazówek, które umożliwiałyby urozmaicenie, wzbogacenie kontaktów z rodzicami, wyjście naprzeciw ich oczekiwaniom i ich spełnianie ( w miarę możliwości finansowych, kadrowych i organizacyjnych).

2. ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY
Wydałam 100 ankiet, wróciło 26 ankiet od rodziców dzieci już uczęszczających i 25 ankiet od rodziców dzieci nowoprzyjętych
Ankieta składała się z 8 pytań, na które odpowiadali rodzice. Ankiety rozdałam rodzicom razem z kartami przyjęć do przedszkola. Myślę, że dzięki temu wróciło znacznie więcej ankiet niż podczas badań przeprowadzanych przez wizytatora, zorganizowałam także miejsce ze stolikiem i krzesełkami, co umożliwiło wypełnienie ankiety na miejscu.
Poprzez odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie chciałam poznać:
1. Jakie są przyczyny posyłania dziecka do przedszkola?
Rodzice wymieniali 3 najważniejsze:
a. Nauka współżycia i współdziałania w grupie
b. Nauka i rozwój zainteresowań
c. Praca obojga rodziców
zwrócono jeszcze uwagę na dyscyplinę i obowiązkowość, których dzieci uczą się w przedszkolu.

Przyczyny posyłania dziecka do przedszkola Odpowiedzi rodziców dzieci nowo przyjętych Odpowiedzi rodziców dzieci chodzących do przedszkola
Nauka współżycia w grupie 48% 57%
Nauka i rozwój zainteresowań 40% 34%
Praca obojga rodziców 32% 42%
Dyscyplina 2% 4%
Obowiązkowość 8% 2%

2. Jakich form współpracy rodzice oczekują od przedszkola?
Wśród wymienionych form współpracy przedszkola z rodzicami dominowały rozmowy z nauczycielką.

W kolejności największej ilości wyborów rodzice zaznaczali:
a. Rozmowy z nauczycielką
b. Zebrania grupowe
c. Uroczystości
d. Zajęcia otwarte
e. Zebrania ogólne
niewielką ilość wyborów miały kącik dla rodziców a także korzystanie z literatury fachowej. Żaden z ankietowanych nie podał własnych propozycji współpracy.

Jakich form współpracy rodzice oczekują od przedszkola? Odpowiedzi rodziców dzieci nowo przyjętych Odpowiedzi rodziców dzieci chodzących do przedszkola
Rozmowy z nauczycielką 80% 88%
Zebrania grupowe 48% 39%
Uroczystości 20% 46%
Zajęcia otwarte 24% 4%
Zebrania ogólne 20% 15%
Kącik dla rodziców 8% 11%
Korzystanie z literatury fachowej 16% 11%

3. Jakie formy współpracy według pana(i) dominują w przedszkolu?
(Pytanie to znajduje się na ankiecie przeznaczonej dla rodziców dzieci już uczęszczających do przedszkola)
Według kolejności wyborów są to:
a. Rozmowa z nauczycielką
b. Uroczystości
c. Zebrania grupowe
d. Zebrania ogólne
e. Kąciki dla rodziców
f. Zajęcia otwarte

Jakie formy współpracy według pana(i) dominują w przedszkolu ? Odpowiedzi rodziców dzieci nowo przyjętych Odpowiedzi rodziców dzieci chodzących do przedszkola
rozmowa z nauczycielką _ 84%
uroczystości _ 61%
zebrania grupowe _ 26%
zebrania ogólne _ 23%
kąciki dla rodziców _ 7%
zajęcia otwarte _ 4%
korzystanie z literatury _ 11%

4. Czego według pana (i) dziecko powinno nauczyć się w przedszkolu?
a. Kontaktów z rówieśnikami
b. Być wszechstronnie przygotowane do szkoły
c. Samodzielności
d. Tolerancji i szacunku
e. Wierszy i piosenek
f. Odpowiedzialności
g. Rozwijanie indywidualnych umiejętności
h. Dyscypliny

Czego według pana (i) dziecko powinno nauczyć się w przedszkolu? Odpowiedzi rodziców dzieci nowo przyjętych Odpowiedzi rodziców dzieci chodzących do przedszkola
kontaktów z rówieśnikami 76% 54%
być wszechstronnie przygotowane do szkoły
44%
58%
samodzielności 32% 15%
tolerancji i szacunku 8% 20%
wierszy i piosenek 4% 23%
odpowiedzialności 8% 23%
rozwijanie indywidualnych umiejętności
4%
15%
dyscypliny 16% 23%
podstaw języka obcego 4% 4%

Byli także rodzice, którzy nie potrafili lub nie chcieli odpowiedzieć na to pytanie (11%).

5. Jakich informacji o swoim dziecku oczekuje pan(i) od nauczyciela?
Przede wszystkim rodzice zwracali uwagę, że oczekują informacji o zachowaniu swojego dziecka, oraz rady na temat zaobserwowanych form zachowań.
Oczekują także informacji o postępach w nauce lub ich braku.
Chcieliby znać opinie i spostrzeżenia na temat zdrowia dziecka, a także spostrzeżenia o jego rozwoju fizycznym i psychicznym przedszkolu.

Jakich informacji o swoim dziecku oczekuje pan(i) od nauczyciela? Odpowiedzi rodziców dzieci nowo przyjętych Odpowiedzi rodziców dzieci chodzących do przedszkola
oczekują informacji o zachowaniu swojego dziecka, oraz rady na temat zaobserwowanych form zachowań
68%
80%
także informacji o postępach w nauce lub ich braku
48%
59%
Chcieliby znać opinie i spostrzeżenia na temat zdrowia dziecka , a także spostrzeżenia o jego rozwoju fizycznym i psychicznym przedszkolu
44%
40%

6. Jakiego przedszkola oczekuje pan(i) dla swojego dziecka?
a. Przyjaznego, akceptującego go takim jakie jest
b. Z domową atmosferą
c. Współpracującego z rodzicami
d. Bezpiecznego i estetycznego
e. Tańszego
f. Uczącego funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej i poza nią
g. Dobrze wyposażonego w zabawki i pomoce naukowe
h. Z wykwalifikowaną kadrą
kilku ankietowanych nie udzieliło żadnej odpowiedzi.

Jakiego przedszkola oczekuje pan(i) dla swojego dziecka ? Odpowiedzi rodziców dzieci nowo przyjętych Odpowiedzi rodziców dzieci chodzących do przedszkola
przyjaznego, akceptującego go takim jakie jest 60% 59%
z domową atmosferą 40% 50%
współpracującego z rodzicami i poradniami 12% 20%
bezpiecznego i estetycznego 32% 39%
tańszego 40% 50%
uczącego funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej i poza nią _ 80%
dobrze wyposażonego w zabawki i pomoce naukowe _ 29%
z wykwalifikowaną kadrą _ 49%

7. Czy ma pan(i) uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania przedszkola?
Pytanie zadano rodzicom dzieci już chodzących do przedszkola
a. Zbyt wczesne zamykanie przedszkola
b. Przechodzenie na posiłki do drugiego budynku
c. Wysokie opłaty
d. Zbyt wcześnie podawany obiad
e. Wstęp na teren przedszkola powinni mieć tylko pracownicy przedszkola, rodzice i dzieci do niego uczęszczające
f. Należy organizować więcej imprez rodzinnych

Czy ma pan(i) uwagi dotyczące organizacji i funkcjonowania przedszkola ? Odpowiedzi rodziców dzieci nowo przyjętych Odpowiedzi rodziców dzieci chodzących do przedszkola
zbyt wczesne zamykanie przedszkola 11%
przechodzenie na posiłki do drugiego budynku 11%
wysokie opłaty 15%
zbyt wcześnie podawany obiad 4%
wstęp na teren przedszkola powinni mieć tylko pracownicy przedszkola, rodzice i dzieci do niego uczęszczające
4%
należy organizować więcej imprez rodzinnych 19%

8. Którą funkcję przedszkola uważa pan(i) za najważniejszą?
Rodzice uważają, że najważniejszą jest funkcja dydaktyczną, dopiero na drugim miejscu funkcja opiekuńcza, a na ostatnim miejscu funkcja wychowawcza.

Którą funkcję przedszkola uważa pan(i) za najważniejszą ?
Odpowiedzi rodziców dzieci nowo przyjętych Odpowiedzi rodziców dzieci chodzących do przedszkola
funkcja dydaktyczną 17% 76%
funkcja opiekuńcza 10% 53%
funkcja wychowawcza. 11% 34%

Podsumowując wyniki ankiety można stwierdzić, że rodzice oczekują przede wszystkim, aby przedszkole nauczyło dzieci współżycia w grupie, poszanowania drugiego człowieka. Oczekują też, że dzieci będą dobrze przygotowane do szkoły, a w trakcie pobytu rodziców w pracy przebywać będzie w miłej i rodzinnej atmosferze.
W kontaktach z nauczycielem oczekują informacji o swoim dziecku, o jego osiągnięciach lub ich braku. Nie chcą angażować się w pracę przedszkola, wolą być jej obserwatorami. Według mnie wyrazem takiej postawy jest brak własnych pomysłów w ankiecie. Część rodziców w ogóle nie określiła, czego oczekuje od przedszkola, jakiego przedszkola chcieliby dla swojego dziecka, czego miałoby się w nim uczyć.
Zdziwiło mnie także, że rodzice oczekują zebrań grupowych i ogólnych, ponieważ frekwencja na dotychczasowych była bardzo niska.
Natomiast uwagi dotyczące organizacji posłużą mi do polepszenia warunków w organizacji przyszłego roku szkolnego np. wydłużenie pracy przedszkola, organizowanie większej ilości imprez rodzinnych.
Niestety warunki lokalowe nie pozwolą spełnić oczekiwań rodziców dotyczących przechodzenia dzieci na posiłki, czy też zmiany pory obiadu.

Rozdział III
ROZWÓJ KONTAKTÓW Z RODZICAMI
Przedszkole w nowych warunkach gospodarczych zmieniło swoją rolę. Nauczyciele i dyrektorzy mają większą autonomię w tworzeniu modelu własnego przedszkola, dostosowanego do potrzeb środowiska lokalnego i dzieci, włączając w to rodziców.
Coraz częściej trafiają do niego dzieci, których rodzice mają świadomość wychowawczo - dydaktycznej roli przedszkola. Dostrzegają w przedszkolu możliwość nabywania przez dziecko nowych doświadczeń i wiadomości.
Nowe regulacje prawne dotyczące przedszkola dają zarówno rodzicom jak i nauczycielom ogromną szansę wspólnego działania, mającego na celu doskonalenie warunków, w jakich dzieci się rozwijają.
Obecnie nie można sobie wyobrazić przedszkola, które realizując zadania wychowawcze czyni to bez porozumienia z rodzicami. Nauczycielki coraz częściej dostrzegają w rodzicach nie tylko petentów korzystających z usług przedszkola, lecz także równorzędnych partnerów we współdziałaniu w procesie wychowawczym.
Podstawą dobrej współpracy przedszkola z rodzicami jest dostrzeżenie w nich przyjaciół i współpartnerów w wychowaniu dziecka.
Nie uda się dobrze wychować dzieci, jeżeli nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy ich w osiąganie wspólnych celów. Rodzice zazwyczaj przejawiają zainteresowanie rozwojem swojego dziecka i duże chęci jego wspomagania.
Rodzina i przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.
Przedszkole musi to jak najlepiej wykorzystać do nawiązania ścisłej współpracy, opartej na wzajemnym zrozumieniu i życzliwości oraz zasadach partnerstwa.
Współdziałanie nauczycieli i rodziców stało się szczególnie istotne w czasach, kiedy to współpraca uważana jest za istotny czynnik warunkujący jakość oddziaływań przedszkola (M.Karwowska-Sturczyk: Koncepcje edukacji przedszkolnej, „Wychowanie w Przedszkolu” 1993, nr 8)
Efekty dobrej współpracy z rodzicami to:
- Pozyskanie informacji o dziecku
- Bliższe poznanie rodziców
- Zdobycie wzajemnego zaufania
- Zainteresowanie się rodziców problemami przedszkola
-Pomoc rodziców na rzecz przedszkola
Współpracę z rodzicami można by podzielić na kilka głównych kierunków:
1. Zdobywanie informacji na temat dziecka
2. Integrowanie zabiegów wychowawczych
3. Praca na rzecz przedszkola
4. Promowanie przedszkola w środowisku

Rodzice są dla małych dzieci najważniejszymi osobami i mają decydujący wpływ na ich rozwój. Co więcej: oni jedni ponoszą za nie odpowiedzialność.
Nikt nie zaprzeczy, że dla prawidłowego rozwoju dziecka niezbędna jest miłość i poczucie bezpieczeństwa płynące z rodziny.
Rodzice najwięcej wiedzą o dziecku, ich informacje i doświadczenie sięgają wstecz. Rodzice mają dobry kontakt ze swoimi dziećmi i mogą być dla nauczycieli źródłem wiedzy o aktualnych przeżyciach dziecka.
Przedszkole może wspomagać, współpracować, wzmacniać lub kompensować braki w opiece rodzicielskiej. Nie zastąpi jednak rodziców, nie weźmie za dziecko odpowiedzialności i dopóki rodzice mają nieograniczone sądownie prawa rodzicielskie, nie wolno nauczycielom przedszkola robić niczego wbrew ich woli.
Zaangażowanie się rodziny dziecka, do aktywnego i bezpośredniego uczestnictwa w procesie rozwoju, decyduje o sukcesie każdego oddziaływania edukacyjnego. Bez tego jakiekolwiek osiągnięcia rozwojowe dzieci, szczególnie w sferze umysłowej, znikną natychmiast.

1/ Zdobywanie informacji na temat dziecka.
Współpracę z rodzicami w tej sferze zaczynamy od zebrania informacji o dziecku, aby opracować wspólny front oddziaływań na dziecko. Można to robić w różny sposób np. opracowując ankietę. Przedstawiam ankietę opracowaną wspólnie z gronem pedagogicznym mojego przedszkola i przeprowadzoną w kwietniu 2000 r. (zał. Nr2).
W ankietach przeprowadzonych w grupach uzyskujemy informacje na temat samodzielności dziecka, jego zainteresowań, zachowania, upodobań kulinarnych, ulubionej formy wypoczynku, przebiegu procesów rozwojowych, itp.
Inną formą, dzięki której zdobywamy informacje są karty przyjęć dziecka do przedszkola i rozmowy z rodzicami w trakcie zapisu dziecka, lub też rozmowy indywidualne, spontaniczne i w trakcie dni wyznaczonych przez nauczyciela. Nauczycielka, która chce dobrze wychowywać swych podopiecznych, musi wiele wiedzieć o ich rozwoju poprzedzającym przyjście do przedszkola i o aktualnych warunkach, w jakich się znajduje obecnie.

2/ Integrowanie zabiegów wychowawczych
Dopiero po wnikliwej analizie wszystkich danych o dziecku można nawiązać ścisłą współpracę z rodzicami.
Pozwala to na opracowanie harmonogramów pracy z dzieckiem z uwzględnieniem jego możliwości, możliwości przedszkola oraz odpowiednią współpracę z rodzicami, którzy wspomagają pracę realizowaną z dzieckiem w przedszkolu.
Rozmowy indywidualne sprzyjają zbieraniu informacji na temat dziecka i jego rodziny. Wymieniamy z rodzicami spostrzeżenia o zachowaniu dziecka w domu i w przedszkolu, o jego sukcesach przede wszystkim, ale też i o trudnościach lub niepowodzeniach. Rozmowy z rodzicami można oprzeć na spostrzeżeniach zawartych w zeszytach obserwacji, które prowadzone są w każdej grupie wiekowej. Należy operować konkretnymi faktami, które prowadzą następnie do ustaleń konkretnych działań ze strony nauczyciela i rodzica. W rezultacie rozmowy te powinny prowadzić do uzgodnienia sposobów postępowania z dzieckiem na terenie domu rodzinnego i przedszkola. Prowadzenie rozmów z rodzicami wymaga wiele taktu i wiedzy pedagogicznej ze strony nauczyciela. Rodzice tylko wtedy zwrócą się z prośbą do niego, kiedy będą pewni, że uzyskają fachową poradę, zostaną potraktowani w sposób uprzejmy i serdeczny. Co sprawdzone jest w wieloletniej praktyce.
Gdy znamy potrzeby rodziców i problemy wynikające w pracy z dziećmi w ramach wspólnych oddziaływań na dziecko można zorganizować spotkania z logopedą, psychologiem, pedagogiem itp. Doskonałą do tego okazją są zebrania ogólne lub grupowe, które można zorganizować w formie prelekcji lub warsztatów metodycznych z udziałem fachowców. Rodzice mają wtedy okazję do uzyskania fachowej pomocy lub porady psychologicznej i medycznej.
Zebrania ogólne sprzyjają także wyjaśnieniu praw i obowiązków rodziców wobec przedszkola. Przedstawiam rodzicom oczekiwania wobec nich, zachęcam do interesowania się pracą dydaktyczno- wychowawczą przedszkola, do zapoznania się z ogłoszeniami, statutem itd.
Zorganizowałam dla rodziców kącik informacji pedagogicznej, w którym proponuje się ciekawe artykuły dotyczące spraw związanych z potrzebami dziecka (dziecko leworęczne, jąkające itp.).Prezentuję rodzicom ciekawe pozycje książkowe, które warte są przeczytania. Dbając o to, by rodzice nie czuli się osamotnieni, pozostawieni z problemami wychowawczymi, stwarzam rodzicom warunki do korzystania z biblioteki przedszkolnej dając dostęp do fachowej literatury pedagogicznej (niestety ta forma współpracy jest niedoceniania).
Dorośli żywo interesują się pracą dzieci w przedszkolu, dlatego w kąciku dla rodziców zawsze można zobaczyć prace plastyczno – techniczne. Organizujemy także wystawy prac dzieci, galerie prac plastycznych, oprawiamy niektóre prace i wieszamy jako stałą ekspozycję. Jest to szansa na pokazanie rodzicom różnorodności stosowanych technik plastycznych oraz oryginalnych, twórczych pomysłów dzieci.
W okresach świątecznych organizujemy wystawy prac tematycznie związanych ze świętami (kartki świąteczne, stroiki, palmy wielkanocne, pisanki itp.).

3/ Praca rodziców na rzecz przedszkola
Aby zachęcić rodziców do pracy na rzecz przedszkola, chciałabym stworzyć KLUB TWÓRCZYCH RODZCÓW, którzy będą brać czynny udział we wzbogacaniu bazy dydaktycznej przedszkola, pomogą gromadzić pozabudżetowe środki finansowe, pomogą organizować kiermasze, aukcje prac plastycznych dzieci itp. Wstępem do stworzenia Klubu Twórczych Rodziców ma być odmiana zajęć otwartych prowadzonych przez nauczyciela tzn. zajęcia przeprowadzone przez rodziców. Ich celem byłoby zapoznanie z zawodem przez nich wykonywanym, przekazanie dzieciom określonej wiedzy, a także wzbudzanie ich większego zainteresowania. Do pracy z dziećmi można zaprosić zarówno rodziców, jak i dziadków: malarzy, muzyków, lekarzy itp. Można także korzystać z zaproszeń rodziców do ich zakładów pracy (np. poczta główna), gdzie dzieci mają okazję lepiej poznać pracę wykonywaną przez swoich rodziców. Chciałabym zachęcić rodziców do udziału i organizacji wycieczek autokarowych do muzeum, na koncert muzyczny, wycieczki w plener z ogniskiem lub grilem, także do pomocy w organizacji zabawy noworocznej, andrzejkowej, różnych turniejów, wieczorów literackich itp.

4/ Promowanie przedszkola w środowisku
Jedną z form promowania jest wydanie folderu z informacjami o działalności naszego przedszkola. Formą współpracy z rodzicami, a także sposobem przekazania informacji o pracy przedszkola może być wydawanie gazetki przedszkolnej, lub grupowej, którą chciałabym wprowadzić w nowym roku szkolnym przy udziale rodziców.
Wspaniałym źródłem informacji dla rodziców o pracy z dzieckiem są kąciki dla rodziców, które zorganizowałam w korytarzu przedszkolnym, gdzie rodzice oczekują na swoje dzieci. Znaleźć tam można informacje: co dzieci obecnie poznają, jakich umiejętności już nabyły, co teraz ćwiczą. Można także znaleźć wiersze, opowiadania, piosenki, których uczą się dzieci w przedszkolu. Rodzice są zainteresowani zajęciami w przedszkolu, w tym celu umieszczamy informacje o proponowanych rodzicom zajęciach i zabawach oraz utworach poetyckich, piosenkach do wykorzystania w domu.
Można także prezentować filmy video dla rodziców z przebiegu zajęć i zabaw organizowanych w czasie całodziennego pobytu dziecka w przedszkolu, co chciałabym zacząć realizować w bieżącym roku szkolnym.
Inną formą prezentacji swojej pracy z dziećmi, którą kontynuujemy od lat są zajęcia otwarte dla rodziców, gdzie każdy może obejrzeć swoją pociechę w trakcie zajęć zorganizowanych. Podczas zajęć rodzice mają okazję obserwować prawidłowe sposoby kierowania działalnością dzieci, wyzwalania ich aktywności, jak również oceniać ich własne dziecko na tle rówieśników.
Kolejną formą współpracy z rodzicami są spotkania rodzinne np. Wigilijny opłatek, Dzień Babci, Dzień Matki, Festyny, Zakończenie roku szkolnego, Pasowanie na przedszkolaka itd.
Chciałabym zaproponować również zajęcia popołudniowe, specjalnie zorganizowane dla rodziców, które przybiorą formę zabaw z dziećmi. Dziecko z mamą lub tatą uczy się liczyć, czytać, rozróżniać kolory itp., przez co wytwarza się lepsze zrozumienie i efektywniejsza współpraca pomiędzy rodzicami i nauczycielami.
Inną formą współpracy z rodzicami może być forma „otwartego przedszkola”. Polega ona na tym, że rodzice mogą przyjść do przedszkola o każdej porze, wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela czy z nim porozmawiać.

Kolejną chyba najbardziej rozpowszechnioną formą współpracy z rodzicami są imprezy przedszkolne. Rodzice widząc zaangażowanie i efekty pracy z dziećmi, chętnie włączają się do wspólnych zabaw, spotkań, uroczystości organizowanych w grupie. Dzięki wspólnym imprezom przedszkolnym, często zawiązują się przyjaźnie między rodzicami, dziećmi i personelem. Wszystkie uroczystości można uatrakcyjniać np. pokazem mody, filmem turniejem itp. Dorośli widząc radosne przeżycia dzieci w czasie spotkań i uroczystości, sami będą proponowali różne formy współpracy i chętnie będą w nich uczestniczyć.
W ostatnich latach bardzo rozpowszechniły się Festyny organizowane dla dzieci i rodziców z zabawami sportowymi, konkursami, tematyka festynów może być różnorodna: ekologiczny, z okazji święta ziemi, jesienny, na dzień dziecka itp.
W związku z tym w moim przedszkolu także rozpoczęliśmy organizowanie imprez tego typu z okazji dnia dziecka, zakończenia roku szkolnego.

5/ Plan dalszej współpracy z rodzicami
Niektóre z form współpracy zostały już wdrożone do pracy przedszkola. Nie są one jeszcze doskonałe, dlatego trzeba je poszerzać, dopracowywać, usuwać błędy.
Ważnym elementem współpracy z rodzicami jest poszerzanie jej w miarę możliwości o nowe formy.
W palnie współpracy z rodzicami w bieżącym roku szkolnym zwrócono uwagę na:
1. Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców (kwiecień 2000r.)
2. Wspólnie z radą Pedagogiczną przeanalizowanie wyników ankiet i wyciągnięcie odpowiednich wniosków.
3. Opracowanie sposobów zbierania informacji o dziecku
a. Ankieta dotycząca dziecka
b. Zeszyt obserwacji
c. Notatki z rozmów z rodzicami, psychologiem, logopedą itp.
4. Zorganizowanie zebrania ogólnego z rodzicami, na którym zostaną przedstawione:
a. Kadra nauczycielska
b. Schemat organizacji pracy, (kto, gdzie i za co odpowiada)
c. Bliższe zapoznanie z regulaminem przedszkola, statutem, organizacją dnia w przedszkolu
d. Informacje o zasadach uiszczania opłat
e. Wybrana zostanie Rada Rodziców – (Poinformowanie rodziców o tym, co taka rada może i co powinna)
f. Pogadanka nt. „Jak przygotować dziecko do spotkania z przedszkolem”
g. Odpowiedzi na pytania rodziców
h. Zwiedzanie przedszkola
5. Rozwijanie idei „OTWARTEGO PRZEDSZKOLA”
Pierwsze kroki w tym kierunku już zrobiliśmy, chcemy tą formę rozwijać zgodnie z potrzebami rodziców i naszymi możliwościami
- Dajemy możliwość przyprowadzania dziecka o różnych porach. Informujemy o tym rodziców na pierwszym zebraniu. W dzisiejszych czasach rodzice pracują w różnych godzinach często 9.00- 17.00 umożliwiamy więc im przyprowadzanie dzieci w dogodnych godzinach. Jest tylko jeden warunek należy zawiadomić przedszkole dzień wcześniej, albo tego samego dnia do 8.00. Warunek ten związany jest z organizacją posiłków. Rodzice są bardzo zadowoleni z takiej możliwości. W tym roku szkolnym wydłużymy zgodnie z prośbami rodziców pracę przedszkola do godziny 17.00.
- Umożliwiamy pobyt jednego z rodziców z dzieckiem w grupie. Niektóre dzieci bardzo źle znoszą rozłąkę z rodzicami, szczególnie dzieci 3letnie. Rozpoczęliśmy stosowanie tej praktyki w ubiegłym roku, mimo pewnych oporów ze strony pracowników. Okazało się, że nie było to nagminne i zbyt uciążliwe. Chcemy nadal dawać rodzicom i ich dzieciom taką możliwość. Czas przebywania rodzice uzgadniają z nauczycielką, może to być godzina lub cały dzień. Jest tu także postawiony pewien warunek : rodzice, którzy zostają w sali czynnie włączają się zabawy i pomoc wszystkim dzieciom.
- W tym roku chciałabym wprowadzić zajęcia zorganizowane dla rodziców i ich dzieci. Rodzice nie mają świadomości w jaki sposób nauczyciel i jakimi metodami pracuje z dziećmi, należy więc pokazać w jaki sposób i jakimi metodami można osiągnąć cele wychowawcze i dydaktyczne. Myślę, że zaczniemy od organizacji zajęcia w formie zabawowej opierającej się na pedagogice zabawy. Chciałabym zorganizować zajęcie otwarte prowadzone przez rodziców, którego celem będzie zapoznanie z zawodem przez nich wykonywanym. Do pracy z dziećmi chcę zaprosić zarówno rodziców, jak i dziadków: malarzy, muzyków, lekarzy itp.
Pragnę w tym roku szkolnym wprowadzić inną formę zapoznania rodziców z pracą przedszkola, jakim jest film video.
Uważam, że to doskonała forma ukazania rodzicom, którzy nie mogą przyjść do przedszkola na zajęcia jak bawią się i pracują ich dzieci. Ponieważ przedszkole posiada kamerę Video, chce nagrać zajęcia w każdej grupie wiekowej. Podczas wspólnych spotkań z rodzicami przedstawię nagrany materiał, który można przedyskutować w razie jakiś uwag.
6. Zorganizowanie KLUBU TWÓRCZYCH RODZICÓW
Chcę zorganizować zajęcia dla rodziców w niekonwencjonalny sposób np. Metodą Pedagogiki Zabawy. Podczas zabawy z dziećmi rodzice mogą wspólnie przeżywać wzloty i porażki ze swoimi dziećmi. Obserwując zabawę przy muzyce lub opowieści ruchowe ilustrowane pracami wykonanymi w trakcie zajęć rodzice mogą zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania w trakcie codziennych zabaw różnorodnych materiałów nawet odpadów. Myślę, że po uczestnictwie w takim zajęciu znacznie chętniej wezmą udział w organizacji następnych. Możliwe, że sami wysuną pomysły ciekawych niecodziennych zajęć np. spotkań teatralnych, malarskich itp.
Chodzi przede wszystkim o to, aby rodzice potrafili wspólnie z nauczycielami organizować różnorodne imprezy i spotkania z ciekawymi ludźmi lub w ciekawych miejscach.
ZAKOŃCZENIE
Jednym wyznaczników wzorowej jakości przedszkola jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami. Wielu dyrektorów ogranicza ją jednak do niezbędnego minimum.
Czy rzeczywiście przedszkole otwarte dla rodziców musi oznaczać dezorganizację jego pracy? A może warto się zastanowić, jakie korzyści może przynieść taka współpraca?
Uważam, że dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami przynosi korzyści każdej placówce oświatowej. Udział rodziców w działalności przedszkola pozwala im zrozumieć zasady jego funkcjonowania, problemy i specyfikę. Rodziców nie postrzega się już jak ”niechcianych petentów”, lecz jak cennych partnerów. Tak traktowani rodzice mają przyjazny stosunek do przedszkola, czują się współodpowiedzialni za jego funkcjonowanie, nie żałują czasu i środków na polepszenie i uatrakcyjnienie jego działalności.
Nowoczesny dyrektor dostrzega potrzebę uznania rodziców za równorzędnych partnerów w kierowaniu procesem wychowawczym, stara się o ich zaangażowanie i pomoc w kierowaniu placówką.
Kontakty rodziców z przedszkolem mają znaczenie edukacyjne i dla dzieci i dla rodziców, a także dla nauczycieli, którzy dowiadują się więcej o podopiecznym i o środowisku, z którego ono pochodzi, wskazuje na to literatura dotycząca tego tematu.
Współdziałanie rodziców z przedszkolem jest warunkiem poczucia bezpieczeństwa i akceptacji u dzieci, spójność i konsekwencja oddziaływań wychowawczych, pozwala na lepsze rozpoznanie obszarów jego rozwoju, umiejętności i psychofizycznych, dodatkowych stymulacji ze strony nauczyciela.
Rodzice powinni być zachęcani do szerokiego udziału w organizacji pracy placówki, wprowadzaniu koncepcji programowej i metodycznej oraz kontroli przedszkola.
Wizyty rodziców w przedszkolu inspirowane przez nich samych mogą być uznane za miarę ich zainteresowania dzieckiem i przedszkolem, zaś inicjowane przez przedszkole wyrazem „otwarcia” instytucji na ingerencję z zewnątrz, a więc pośrednio informują o akceptacji, braku mechanizmów obronnych, nastawieniu na zmiany, czyli na twórczość. Dają wyraz siły instytucji, która może podjąć dialog, a nawet oprzeć się niewłaściwej ingerencji.
Każda forma kontaktu przedszkola z rodzicami musi być oceniona pozytywnie, ponieważ buduje pomost do lepszego zrozumienia, poznania wzajemnych oczekiwań edukacyjnych, filozofii życia.
A przecież ukazywanie wzajemnych oczekiwań rodziców i nauczycieli może stanowić podstawę do określenia wspólnych celów wychowawczych. Wówczas to, co było celem dla jednego, stanie się celem dla drugiego. Wtedy będzie można mówić o współdziałaniu.
BIBLIOGRAFIA
1. J.Andrzejewska : Dostrzec rodziców, - Wychowanie w Przedszkolu, 1995,nr 1
2. M.Burtowy: Wzajemne oczekiwania rodziców i nauczycieli, Wychowanie w Przedszkolu 1987, nr9
3. I.Dudzińska (red.): Współpraca przedszkola z rodzicami, w: Wychowanie w Przedszkolu, Warszawa 1983, WsiP
4. M.Karwowska-Sturczyk: Co rodzice myślą o przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu1991, nr 10
5. S.Rogala : Partnerstwo rodziców i nauczycieli, Warszawa Wrocław 1989, PWN
6. A.Sawicka : Współpraca przedszkola z rodzicami, Warszawa 1978, WsiP
7. D.Waloszek : Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Założenia, treści i organizacja, Zielona Góra 1994